ประโยชน์ของน้ำส้มควันไม้กลั่นที่คุณยังไม่เคยรู้

องค์ประกอบของ น้ำส้มควันไม้ จะประกอบไปด้วยน้ำ 85% กดอินทรีย์ 3% และสารอินทรีย์อื่นๆอีก 12% และค่าในส่วนที่เป็นกรด เป็นด่างอยู่ที่ 3%

องค์ประกอบที่เป็นกรดอินทรีย์ต่างๆ มีความสำคัญดันต่อไปนี้

1.กรดอะซิตริก เป็นกลุ่มที่สารออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และเชื้อไวรัส

2.สารประกอบฟีนอล เป็นกลุ่มที่ควบคุมการเจริญเติบโตของพืช เช่นพวกพวกฮอร์โมนพืช นั่นเอง หลังจากที่เราใส่ลงไปในพืชแล้วก็จะควบคุมการเจริญเติบโตทาง ยอดใบ ทางราก ในส่วนของทางด้านส่วนประกอบของฟีนอล

3.ฟอร์มัลดีไฮด์ เป็นสารออกฤทธิ์ที่ฆ่าเชื้อโรค และแมลงศัตรูพืช กลุ่มเดียวกับ ฟอร์มาลีน ที่เรารู้จัก

4.เมธานอล เป็นกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา เชื้อแบคทีเรีย และไวรัส

ในน้ำส้มควันไม้สามารถกำจัดได้แม้กระทั่งไส้เดือนฝอย

ประโยชน์ด้านแรกก็คือด้านการเกษตร

วิธีใช้ในด้านการเกษตรวิธีแรกก็คือ การพ่นลงดิน วิธีการพ่นลงดินนั้นเเป็นวิธีพ่นเพื่อกำจัดเชื้อโรคต่างๆที่เป็นสาเหตุให้เกิดโรคพืช วิธีพ่นก็คือให้พ่นก่อนปลูก วิธีการใช้ก็คือนำน้ำส้มควันไม้ 1 ลิตร ผสมน้ำ 20 ลิตร หลังจากนั้นให้พ่นลงดิน เวลาพ่นเป้าหมายก็คือกำจัดเชื้อจูลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค และแมลงที่ทำลายรากของพืช หรือว่าไข่ของแมลงที่อยู่ในดินด้วยเช่นพวกเชื้อรา พวกแบคทีเรีย พวกไส้เดือนฝอย และอีกหลายๆชนิด